University of New Haven

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Sukces zaczyna siÄ tutaj

W naszych szkoÅach i szkoÅach studenci angażujÄ siÄ w transformacyjnÄ, ukierunkowanÄ na karierÄ edukacjÄ w zakresie sztuk wyzwolonych, nauk ÅcisÅych, sztuk piÄknych, biznesu, inżynierii, opieki zdrowotnej, bezpieczeÅstwa publicznego i sÅużby publicznej. Oferujemy ponad 100 programów akademickich, wszystkie oparte na dÅugotrwaÅym zaangażowaniu we wspólne, interdyscyplinarne, oparte na projektach uczenie siÄ.

112670_3.jpg

Tutaj doÅwiadczenie uczenia siÄ jest zarówno osobiste, jak i pragmatyczne, kierujÄc siÄ wybitnym wykÅadowcÄ, który gÅÄboko dba o indywidualny sukces studenta. Jako liderzy w swoich dziedzinach, czÅonkowie wydziaÅu zapewniajÄ inspiracjÄ i uznanie potrzebne uczniom do wypeÅnienia swojego potencjaÅu i osiÄgniÄcia sukcesu we wszystkim, co robiÄ.

Nazywamy to naszÄ filozofiÄ - pierwszÄ filozofiÄ

  • WydziaÅ Ekspertyzy i Dedykacji

Ucz siÄ od profesorów poÅwiÄconych wspieraniu rozwoju osobistego i rozwoju zawodowego. To niezmienne zaangażowanie kierowaÅo osobistym i zawodowym sukcesem każdego ucznia przez prawie sto lat.

  • Podstawowa edukacja

Sprawdzona, celowa edukacja, która poprzez profesjonalnie ukierunkowane kierunki studiów, wyposaża uczniów w umiejÄtnoÅci krytyczne, wiedzÄ i doÅwiadczenie niezbÄdne do znaczÄcej kariery i produktywnego życia.

  • Interdyscyplinarny program nauczania

Program, który zachÄca do interdyscyplinarnej eksploracji, ksztaÅci studentów, którzy odniosÄ sukces w globalnym spoÅeczeÅstwie, zapewniajÄc, że jesteÅcie dobrze przygotowani do zrozumienia i nawigacji po caÅym Åwiecie.

112671_2.jpg

  • Nieograniczone możliwoÅci akademickie i pedagogiczne

Szeroki zakres możliwoÅci uczenia siÄ w naszych szkoÅach wyższych i poza szkoÅÄ oraz w spoÅecznoÅci pozwala realizowaÄ swojÄ pasjÄ - lub odkrywaÄ nowÄ.

  • WibrujÄca spoÅecznoÅÄ kampusu

Zaangażowana, tÄtniÄca życiem spoÅecznoÅÄ kampusu - odpowiednia wielkoÅÄ - wystarczajÄco maÅa, aby czuÄ siÄ osobiÅcie i Åatwo, a jednoczeÅnie wystarczajÄco duża, aby oferowaÄ studentom szeroki zakres możliwoÅci akademickich, mieszkaniowych, sportowych i przywódczych.

  • Przywódcy i Achievers

Silny sukces po ukoÅczeniu studiów, wspierany przez zaangażowanÄ sieÄ absolwentów ponad 57 000 we wszystkich branżach. Ponad 91 procent absolwentów jest zatrudnionych lub kontynuuje naukÄ na poziomie jednego roku, a 96 procent odnosi sukcesy w swoich dziedzinach w ciÄgu szeÅciu lat od ukoÅczenia studiów.

112672_6.jpg

Misja

University of New Haven to skoncentrowana na studentach kompleksowa uczelnia z naciskiem na doskonaÅoÅÄ w sztukach wyzwolonych i ksztaÅcenie zawodowe. NaszÄ misjÄ jest przygotowanie naszych uczniów do prowadzenia celowego i satysfakcjonujÄcego życia w globalnym spoÅeczeÅstwie poprzez dostarczanie najwyższej jakoÅci edukacji poprzez empiryczne, oparte na wspóÅpracy i oparte na odkryciach uczenie siÄ.

112669_1.jpg

Lokalizacje

300

Address
300 BOSTON POST RD WEST HAVEN
300, Connecticut, Stany Zjednoczone

Akredytacje

AACSB Accredited