T. A. Pai Management Institute (TAPMI)

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

TA Pai Management Institute (TAPMI)

Wprowadzenie

Miasto student Manipal, Karnataka gospodarzem TA Pai ZarzÄdu Instytutu, czule znany jako TAPMI. Z dyscypliny naukowej i empirycznej nauki w swej istocie, TAPMI Post Graduate Diploma in Management Program zostaÅ zatwierdzony przez All India Rady Edukacji Technicznej (AICTE) od konstytucji. ZaÅożona w 1980 roku, TAPMI jest tylko 1 z 5 B-szkóŠw Indiach i 5% najlepszych szkóŠbiznesu na caÅym Åwiecie zostaÅy akredytowane ze znakomitym Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) akredytacjÄ, najstarszy i najtrudniejszy akredytacji w Åwiat edukacji biznesowej.

PAI

JesteÅmy dumni z tej dyscypliny akademickiej i znaczenie praktykowane w TAPMI. Mamy chÅonÄÄ gruntownÄ wiedzÄ biznesowÄ w uczniów, czyniÄc je firma jest gotowa już od pierwszego dnia. Wierzymy również w mocy empirycznej nauki, jednym z filarów ksztaÅcenia na TAPMI. Każdy element w naszym oparty dziaÅania i wyniki centric programu jest ukierunkowana na ksztaÅcenie studentów z rzeczywistych doÅwiadczeÅ. Case study oparte zajÄcia dydaktyczne, gry symulacyjne, ZarzÄdzanie w praktyce (MIP), Brandscan i naszych programów wymiany kilka angaże, które biorÄ studentów poza czterema Åcianami klasie i zaszczepiÄ cechy przywódcze, które z kolei umożliwiajÄ studentom w rozwiÄzywaniu problemów biznesowych gÅowÄ -na.

Nazwany na czeÅÄ naszego zaÅożyciela, pana TA Pai, TAPMI powstaÅa z wizjÄ stworzenia odpowiedzialnych liderów biznesu, liderów, którzy marzÄ i osiÄgniÄcia, ale z determinacjÄ, by coÅ zmieniÄ. To jest to, co staramy siÄ stworzyÄ.

TAPMI nie tylko B-szkoÅa jest centrum doskonaÅoÅci biznesowej z ponad 30-letnim doÅwiadczeniem w akademickich, badawczych i Executive Education. Naszym celem jest promowanie i podnoszenie poziomu finansowania badaÅ i zarzÄdzania w kraju z naszym Centrum BankowoÅci i Finansów oraz Ph.D. program. OczywiÅcie Executive Education TAPMI zostaÅ wprowadzony w celu poprawy praktyki zarzÄdzania w przemyÅle. Umożliwia istniejÄcych menedżerów do rozwijania zdolnoÅci do przeksztaÅcania siebie i swoich firm.

SzkoÅa oferuje również:

PGDM

TAPMI za dwa lata Post Graduate Diploma in Management jest przeznaczony do pchania uczniom wyjÅÄ poza swoje ograniczenia i od nowa swoje granice w celu osiÄgniÄcia doskonaÅoÅci w biznesie. Każdy aspekt życia studenta w okresie dwuletnim wymaga podejmowania decyzji - z jego konsekwencji rezultatów. Ta rygorystyczna Kurs jest oparty na empirycznej nauki i sprawia, że ââkorzystanie z podejÅcia case-study symulowaÄ sytuacje, które przyszli menedżerowie mogÄ napotkaÄ w Åwiecie rzeczywistym. Program jest akredytowany przez KrajowÄ RadÄ Akredytacji (NBA) i Åwiatowej sÅawy Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB); i jest uznawany przez Stowarzyszenie Uniwersytetów (AIE Indian) jako równoważne z dyplomem MBA. Specjalizacje oferowane w ramach tego kursu to: marketing, dziaÅania, zasobami ludzkimi, finanse, IT oraz General Management. Przy zmieniajÄcych siÄ potrzeb biznesowych i szybko zmieniajÄcych siÄ warunków prowadzenia dziaÅalnoÅci gospodarczej, przywódcy muszÄ byÄ kreatywny, nowoczesny i innowacyjny. Istotnym kombinacja umiejÄtnoÅci organizacyjnych i ludzi jest imperatywem dla dzisiejszych liderów. Na TAPMI przygotowujemy studentów do speÅnienia tych unikalnych wyzwaÅ w naszym programie rozwoju przywództwa. Opracowujemy niezbÄdne umiejÄtnoÅci i charakter wymaganego do dobrego funkcjonowania w zÅożonych organizacjach biznesowych. Studenci poznajÄ swoje mocne poprzez samoocenÄ, psychometrycznych i stale prowadzony i kierowany przez caÅy czas w TAPMI. Podczas dyscypliny akademickiej i praktycznej nauki zarzÄdzania stanowiÄ trzon programu PGDM TAPMI użytkownika (odpowiednik dyplom MBA), naszym celem jest zapewnienie, że każdy uczeÅ osiÄga speÅnienia karierÄ. Zapewniamy im niezbÄdnej przemysÅu ÅÄczy, jak również stworzenie możliwoÅci przedsiÄbiorczych. KwalifikowalnoÅÄ - absolwentka Studia (10 + 2 + 3 lub 10 + 2 + 4) w każdej dyscyplinie, uznane przez AIU jako kwalifikujÄce siÄ do post- Graduation, zawierajÄcy nie mniej niż 50% znaków. Dotyczy to również osób z kwalifikacjami zawodowymi, jak Chartered rachunkowoÅci, ksiÄgowania kosztów i Sekretarza SpóÅki. Kandydaci pojawiajÄce siÄ na egzamin koÅcowy letnie studia mogÄ również stosowaÄ. Jednakże takie kandydaci, jeżeli wybrana przez TAPMI, majÄ obowiÄzek przedstawiÄ dowód ukoÅczenia studiów do czasu ich przystÄpienia do programu PGDM i zÅożenie Mark-list i inne komentarze w okreÅlonym terminie. PrawidÅowe wyniki z CAT 2016, XAT 2017 i GMAT 2015 i 2016.

PDGM bankowe i finansowe

PGDM-bankowe i finansowe (odpowiednik dyplom MBA) jest zbudowany na unikalnej strukturze programu nauczania, który buduje umiejÄtnoÅci i wiedzy studenta w zakresie finansów. Pierwszy rok obejmuje rachunkowoÅci, finansów, ekonomii i bankowych kursów, a drugi rok oferuje specjalistyczne szkolenia zarówno w bankowoÅci lub rynkach kapitaÅowych. Wspomagane przez Bloomberg Lab state-of-the-art, kurs ten umożliwia studentom karierÄ menedżerskÄ w dziedzinie bankowoÅci i usÅug finansowych z wiodÄcych banków krajowych i miÄdzynarodowych oraz instytucji finansowych. W trakcie studiów student otrzymuje rygorystyczny przygotowanie akademickie, podstawowe umiejÄtnoÅci przywódcze poÅrednictwem naszego zintegrowanego programu przywództwa oraz możliwoÅÄ zdobycia praktycznego doÅwiadczenia poprzez terminale Bloomberg i wizyt terenowych w State Bank of India i zmów. Punktem kulminacyjnym programu BKFS jest TAPMI Finance Lab, Lab Åwiatowej klasy, zasilany przez Bloomberg India.The laboratorium handlu jest wyposażony w 16 terminalach Bloomberga i jest najwiÄkszym Bloomberg obsÅugiwane laboratorium w Indiach. Laboratorium Finanse zapewnia studentom praktyczne doÅwiadczenie w zakresie inwestycji i zarzÄdzania portfelem, prognozowanie, zarzÄdzanie ryzykiem i zrozumienia globalnych Capital Markets. State-of-the-art laboratorium zapewnia studentom wiedzÄ i wglÄd w rzeczywistych sytuacjach rynkowych, gdy pomost miÄdzy teoriÄ a praktykÄ finansowÄ. Program BKFS wymaga studentów do poddania Student ZarzÄdzane golfowe Inwestycyjny (SMIC), z każdym studentem warunkiem Rs. 25000 siebie powodujÄc corpus Rs. 10 lakhs inwestowaÄ w rzeczywistych rynkach. Ten fundusz jest zarzÄdzany jako podmiot profesjonalnie prowadzony przez studentów wybranych przez rygorystyczny proces za ten kurs. Celem SMIC jest dostarczenie empirycznej nauki poprzez umożliwienie studentów do podejmowania decyzji inwestycyjnych w BSE / NSE spóÅek gieÅdowych. TAPMI jest jedynÄ szkoÅÄ biznesu w Indiach, aby uruchomiÄ kurs, gdzie studenci otrzymujÄ pieniÄdze do inwestowania na rynkach finansowych. To niepowtarzalna okazja, daje studentom TAPMI gÅÄbsze zrozumienie realiów rynków i instytucji finansowych lepszych niż rówieÅnicy. Proces obronie swoich decyzji inwestycyjnych do panelu starszych specjalistów branżowych oraz wydziaÅ przygotowuje ich do wyzwaÅ, które napotykajÄ, jak wyjÅÄ z granicami Årodowiska akademickiego. Przy zmieniajÄcych siÄ potrzeb biznesowych i szybko zmieniajÄcych siÄ warunków prowadzenia dziaÅalnoÅci gospodarczej, przywódcy muszÄ byÄ kreatywny, nowoczesny i innowacyjny. Istotnym kombinacja umiejÄtnoÅci organizacyjnych i ludzi jest imperatywem dla dzisiejszych liderów. Na TAPMI przygotowujemy studentów do speÅnienia tych unikalnych wyzwaÅ w naszym programie rozwoju przywództwa. Opracowujemy niezbÄdne umiejÄtnoÅci i charakter wymaganego do dobrego funkcjonowania w zÅożonych organizacjach biznesowych. Studenci poznajÄ swoje mocne poprzez samoocenÄ, psychometrycznych i stale prowadzony i kierowany przez caÅy czas w TAPMI. KwalifikowalnoÅÄ - Program PGDM-BKFS jest specjalistyczny program, koncentrujÄc siÄ na BankowoÅci i Finansów Domain. Kandydaci z wiÄcej niż dwa lata doÅwiadczenia zawodowego i zainteresowany specjalizujÄcy siÄ w dziedzinie bankowoÅci i rynków kapitaÅowych sÄ najbardziej opt dla tego programu. Absolwent Degree (10 + 2 + 3 lub 10 + 2 + 4) w każdej dyscyplinie, uznanÄ przez AIU jako kwalifikujÄce siÄ do post- Graduation z nie mniej niż 50% znaków jest konieczne. Dotyczy to również osób z kwalifikacjami zawodowymi, jak Chartered rachunkowoÅci, ksiÄgowania kosztów i Sekretarza SpóÅki. Kandydaci pojawiajÄce siÄ na egzamin koÅcowy letnie studia mogÄ również stosowaÄ. Jednakże takie kandydaci, jeżeli wybrana przez TAPMI, majÄ obowiÄzek przedstawiÄ dowód ukoÅczenia studiów do czasu doÅÄczenia do PGDM-BKFS program i skÅadajÄ wykazy Mark i inne komentarze w okreÅlonym terminie. PrawidÅowe wyniki z CAT 2016, XAT 2017 i GMAT 2015 i 2016. Tylko Indian Obywatele i tych, którzy speÅniajÄ kryteria kwalifikacyjne NRI mogÄ ubiegaÄ siÄ w tym programie.

PGDM Healthcare

TAPMI za dwa lata Post Graduate Diploma in Management tworzy liderów w sektorze opieki zdrowotnej. Studenci poznajÄ i stosujÄ kompleksowÄ wiedzÄ menedżerskÄ i technicznÄ niezbÄdnÄ do sprostania wyzwaniom dzisiejszego zÅożonego globalnego systemu opieki zdrowotnej. Program przeznaczony jest do udzielenia obszernÄ wiedzÄ na temat wspóÅczesnej branży medycznej i skutecznego wpajanie praktycznych umiejÄtnoÅci kierowniczych. Jest on uznawany przez Stowarzyszenie Uniwersytetów (AIE Indian) jako równoważne z dyplomem MBA. Obecny program wykracza poza tradycyjne kursy w szpitalu Administracji i Zdrowia Publicznego i przygotowujÄcym uczniów do stanowisk kierowniczych w sÅużbie zdrowia. Ponad dwa lata uczniowie rozwijajÄ wiedzÄ w zakresie finansów, strategii, marketingu i przedsiÄbiorczoÅci dostosowane do sektora opieki zdrowotnej. Oprócz szpitali i zdrowia publicznego, program nauczania obejmuje piony opieki zdrowotnej, takich jak Biomedycznej UrzÄdzeÅ PrzemysÅu Farmaceutycznego, Healthcare innowacje i przedsiÄbiorczoÅÄ, Healthcare IT, aby wymieniÄ tylko kilka. Te wyspecjalizowane kursy sÄ unikalne dla TAPMI i nie sÄ oferowane przez inne Management Institute w Indiach. Najciekawsze -1. Kursy dostosowane do potrzeb rynku z silnym naciskiem na biznesowych aspektach opieki zdrowotnej. 2. Collaborative learning z Manipal Healthcare Eco-system 3. Staż z najwiÄkszych firm w sektorze opieki zdrowotnej 4. Silna baza absolwenci w 100% rekordu stazu zdrowotnej 5. ze ÅredniÄ pensjÄ 9 Lakhs rocznie (rok 2015). UnikalnÄ cechÄ kursu jest nauka wspóÅpracy z Eco-system Manipal Healthcare. Każdy kurs opieki zdrowotnej ma skÅadowÄ uczenia siÄ wspóÅpracy przy czym studenci dostaÄ siÄ do pracy na prawdziwym problemem życia wraz z wydziaÅu. Manipal Healthcare Ekosystem skÅada Manipal Healthcare Group, która posiada 15 szpitali w Indiach i za granicÄ, oraz farmaceutycznych Biomedical i firm Healthcare technologicznych. Leadership Development Przy zmieniajÄcych siÄ potrzeb biznesowych i szybko zmieniajÄcych siÄ warunków prowadzenia dziaÅalnoÅci gospodarczej, przywódcy muszÄ byÄ kreatywny, nowoczesny i innowacyjny. Istotnym kombinacja umiejÄtnoÅci organizacyjnych i ludzi jest imperatywem dla dzisiejszych liderów. Na TAPMI przygotowujemy studentów do speÅnienia tych unikalnych wyzwaÅ w naszym programie rozwoju przywództwa. Opracowujemy niezbÄdne umiejÄtnoÅci i charakter wymaganego do dobrego funkcjonowania w zÅożonych organizacjach biznesowych. Studenci poznajÄ swoje mocne poprzez samoocenÄ, psychometrycznych i stale prowadzony i kierowany przez caÅy czas w TAPMI. Podczas dyscypliny akademickiej i praktycznej nauki zarzÄdzania stanowiÄ trzon programu MBA TAPMI jest, naszym celem jest zapewnienie uczniom osiÄgniÄcia satysfakcjonujÄcego karierÄ. Oferujemy PaÅstwu niezbÄdnej przemysÅu ÅÄczy, jak również stworzenie możliwoÅci przedsiÄbiorczych. KwalifikowalnoÅÄ - absolwentka Studia (10 + 2 + 3 lub 10 + 2 + 4) wszelkie dyscypliny, uznane przez AIU jako kwalifikujÄce siÄ do post-Graduation, zawierajÄcy nie mniej niż 50% znaków. może mieÄ zastosowanie także studenci ostatniego roku studiów. PrawidÅowe wyniki z CAT 2016, XAT 2017, 2015 i 2016 GMAT i Mat Sept-Dec 2016 wyniki sÄ uważane jedynie dla kandydatów z Medical / paramedycznych tle.

Lokalizacje

Manipal

Address
P.B No:9, Manipal – 576 104, Karnataka, India
Manipal, Karnataka, Indie

Programy

Ta szkoła oferuje również: