ILCI Business School

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

ILCI

Institut de Langues et de Commerce International (ILCI) jest prywatnÄ instytucjÄ szkolnictwa wyższego.

Institut de Langues et de Commerce International to zaÅożona w 2004 r. MiÄdzynarodowa SzkoÅa Biznesu i Instytut JÄzykowy oferujÄcy szeroki zakres specjalistycznych programów z zakresu ogólnego zarzÄdzania, miÄdzynarodowego biznesu, marketingu, komunikacji i jÄzyków za 3 lub 5 lat.

ILCI to szkoÅa biznesu, która przyjmuje zróżnicowane profile w miÄdzynarodowym Årodowisku skoncentrowanym na biznesie, innowacjach i komunikacji. Naszym celem jest również, aby nasi uczniowie doskonalili swoje umiejÄtnoÅci jÄzykowe w jÄzyku francuskim, angielskim lub chiÅskim, aby staÄ siÄ liderami biznesu, którzy podejmujÄ inicjatywy i mogÄ pracowaÄ w zespoÅach wielokulturowych.

121320_pexels-photo-1374542.jpeg

Studia w ILCI zapewniÄ ci możliwoÅÄ osiÄgniÄcia osobistych celów i celów zawodowych.

  • Cele zespoÅu edukacyjnego majÄ na celu wykorzystanie istniejÄcych umiejÄtnoÅci w celu poprawy obecnych wyników i rozwijania umiejÄtnoÅci do przyszÅego rozwoju osobistego i zawodowego. Naszym gÅównym celem jest pomoc uczniom w osiÄgniÄciu celów zawodowych, poprawie umiejÄtnoÅci zarzÄdzania firmÄ oraz zdobyciu umiejÄtnoÅci i wiedzy zwiÄzanych z gÅównymi innowacjami cyfrowymi.
  • ILCI znajduje siÄ w Paryżu (13. dzielnica), w pobliżu jednej z najwiÄkszych bibliotek w mieÅcie. Wszystkie nasze sale lekcyjne sÄ wyposażone w interaktywne tablice wprowadzajÄce najnowoczeÅniejszÄ technologiÄ w kursach, aby uczyniÄ naukÄ bardziej wydajnÄ, a nasze budynki sÄ dostÄpne przez Wi-Fi, dziÄki czemu uczniowie majÄ bezpÅatny dostÄp do Internetu, samoksztaÅcenia i dodatkowej praktyki.
  • MiÄdzynarodowe Årodowisko w ILCI promuje pozytywne Årodowisko uczenia siÄ, które pomaga zaangażowaÄ każdego ucznia, wzmacnia i nagradza zachowania, które prowadzÄ do sukcesu akademickiego i budowania charakteru. Nasi nauczyciele zapewniajÄ pielÄgnujÄce, pozytywne Årodowisko wielokulturowe, w którym nasze ciaÅo studenckie czuje siÄ zmotywowane do nauki i rozwoju.

WiadomoÅÄ od naszego dyrektora

Naszym gÅównym celem jest zapewnienie naszym uczniom najlepszego Årodowiska do nauki, aby mogli âdobrze siÄ bawiÄâ podczas nauki.

MisjÄ ILCI jest zapewnienie, aby każdy uczeÅ osiÄgaÅ optymalny potencjaÅ akademicki i osobisty.

W stale zmieniajÄcym siÄ Årodowisku pracy aktualnoÅÄ w zakresie technologii jest niezbÄdna do osiÄgniÄcia celów akademickich i kariery zawodowej.

121321_pexels-photo-739407.jpeg

Certyfikaty uznawane w caÅej Francji

ILCI oferuje programy zarejestrowane na poziomie I i II przez RNCP. RNCP - Répertoire National des Certifications Professionnelles - certyfikacja daje gwarancjÄ jakoÅci szkolenia i stopni przyznawanych przez instytut.

MBA Affaires Internationales, tytuÅ âManager du développement d'affaires internationalesâ, zarejestrowany na poziomie I przez RNCP, równoważny BAC 5.

Licencjat Marketing Touristique, tytuÅ âResponsable du Marketing Touristiqueâ, zarejestrowany przez RNCP poziom II, równoważny BAC 3, z naszym partnerem: EFHT.

La CNCP: Komisja nationale de la certyfikacja profesjonalista

Krajowy komitet ds. Certyfikacji zawodowej ustanowiony na mocy francuskiej ustawy o modernizacji spoÅecznej nr 2002â73 z dnia 17 stycznia 2002 r. Podlega francuskiemu ministrowi odpowiedzialnemu za ksztaÅcenie zawodowe.

Jego misjÄ jest:

  • WymieÅ ofertÄ certyfikatów zawodowych (krajowy rejestr certyfikatów zawodowych),
  • Poinformuj osoby i firmy o certyfikatach wymienionych w rejestrze krajowym oraz o certyfikatach uznawanych w paÅstwach czÅonkowskich Unii Europejskiej,
  • Sprawdź spójnoÅÄ, komplementarnoÅÄ i odnawianie dyplomów i dokumentów kwalifikacyjnych, wraz z ich dostosowaniem do ewolucji kwalifikacji i organizacji pracy.

Dlaczego warto wybraÄ ILCI

âZdecydowanie miÄdzynarodowa, nasza szkoÅa wspiera Twój projekt we Francji i za granicÄ, poprzez kursy, staże, wizyty biznesowe⦠Wzywamy wykwalifikowanych interesariuszy, aby dokÅadnie przeszkolili CiÄ w profesjonalnym projekcie.

ILCI oferuje intensywne wsparcie i porady w celu zapewnienia sprawnego i pomyÅlnego odbycia studiów i staży. JesteÅmy profesjonalistami i zarejestrowani w RNCP. â

Lokalizacje

Paryż

Address
77 rue Dunois
75013 Paryż, Île-de-France, Francja

Paryż

Address
4 rue Véronèse
75013 Paryż, Île-de-France, Francja