HEC Management School - University of Liège

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

97610_ScreenShot2018-11-17at7.18.16PM.png

ZostaŠkreatywnym menedżerem podczas studiów w sercu Europy!

Idealna lokalizacja:

HEC Liège Management School - University of Liege ( HEC Liège ) jest AACSB

PoÅożona na europejskim skrzyżowaniu, Liège oferuje Åatwy dostÄp drogowy, kolejowy lub lotniczy. To miasto peÅne historii i tÄtniÄce życiem kulturalnym.

Odkryj nasze studia magisterskie:

Na poziomie magisterskim HEC Liège koncentruje siÄ na nauczaniu nastÄpujÄcych umiejÄtnoÅci przekrojowych:

 • ZnajomoÅÄ jÄzyka: angielski i przynajmniej jeden inny jÄzyk
 • ZdolnoÅÄ adaptacji w kontekÅcie zawodowym: elastycznoÅÄ i zdolnoÅÄ do ciÄgÅego uczenia siÄ
 • Intelektualna ciekawoÅÄ, otwartoÅÄ na Åwiat
 • ZdolnoÅÄ do komunikacji, pracy zespoÅowej i przywództwa
 • Osobiste inwestycje, etyka pracy, budowanie indywidualnej Åcieżki kariery
 • KreatywnoÅÄ i duch przedsiÄbiorczoÅci

Portfel umiejÄtnoÅci oferuje szerokÄ gamÄ kursów interdyscyplinarnych w celu rozwijania umiejÄtnoÅci miÄkkich i operacyjnych uczniów.

Studenci muszÄ również ukoÅczyÄ staż i pracÄ dyplomowÄ w ostatnim roku swojego programu studiów.

DziaÅania w OIC (mini-przedsiÄbiorstwa - mniejsze przedsiÄbiorstwa - stowarzyszenia studenckie) dajÄ możliwoÅÄ uczestniczenia w zarzÄdzaniu HEC-ULg i rozwoju zawodowego.

Twoja ambicja:

SzeÅÄ szczytów doskonaÅoÅci zapewnia spójnoÅÄ wiedzy akademickiej, nauczania i wiedzy spoÅeczno-ekonomicznej:

 • KapitaÅ
 • PrzedsiÄbiorstwa spoÅeczne
 • Regionalny rozwój gospodarczy
 • ZarzÄdzanie ÅaÅcuchem dostaw
 • Instytut podatkowy
 • Zmiana miejsca pracy

Silna sieÄ:

DoÅÄczenie do HEC Liège oznacza dostÄp do dużej spoÅecznoÅci ludzi, którzy podzielajÄ ten sam entuzjazm do pracy na rzecz europejskiej doskonaÅoÅci:

 • 1300 studentów studiów licencjackich
 • ponad 1000 studentów studiujÄcych na stopieÅ magistra lub stopieÅ wykonawczy
 • 70 doktorantów
 • 260 wykwalifikowanych pracowników WydziaÅu
 • 13 000 absolwentów pracujÄcych na caÅym Åwiecie;
 • Silne i staÅe partnerstwo ze Åwiatem biznesu

Nie możesz siÄ doczekaÄ, aby dowiedzieÄ siÄ wiÄcej o nas?

Nie wahaj siÄ

Surfuj na naszej stronie internetowej: www.hec.uliege.be

WyÅlij do nas e-mail: joinhec@uliege.be

Lokalizacje

Lenny

Address
HEC Liège 14 rue Louvrex
4000 Lenny, Region Waloński, Belgia