Master of Business Administration i Master of International Commercial Law

Informacje ogólne

Opis programu

W ciÄgu zaledwie dwóch lat możesz ukoÅczyÄ studia z dwoma tytuÅami magistra. ZdobÄdź miÄdzynarodowy certyfikat MBA, a także tytuÅ magistra z miÄdzynarodowego prawa handlowego.


O kursie

Nasz program MBA Full Time Intensive zapewnia doskonaÅe przygotowanie do wykonywania pracy, którÄ chcesz. Ponadto Master of International Commercial Law da ci bezcennÄ wiedzÄ w tej dziedzinie. Kurs obejmuje spersonalizowany Program Rozwoju Przywództwa opracowany przez Åwiatowej klasy WydziaÅ Przywództwa i indywidualny mentoring od starszego przedstawiciela branży. Otrzymasz także coaching kariery i warsztaty oraz pracÄ nad projektem analizy strategicznej i doradztwa dla jednej z naszych organizacji partnerskich. Master of International Commercial Law zapewnia solidne podstawy w dziedzinach prawa zwiÄzanych z handlem, sprzedażÄ, wysyÅkÄ i finansami. NastÄpnie bÄdziesz specjalizowaÅ siÄ w takich dziedzinach, jak prawo WTO, arbitraż handlowy, prawo porównawcze i prawo i regulacje dotyczÄce transakcji finansowych w Australii.


Wyposażenie i sprzÄt

Nowoczesny budynek Business School obejmuje sale wykÅadowe, sale studium przypadku i wydziaÅy do ââpracy w grupach i indywidualne. Studenci majÄ również dostÄp do wspólnej przestrzeni edukacyjnej i kawiarni Business School. Studenci studiów podyplomowych majÄ dostÄp do Studium Podyplomowego, natomiast studenci MBA majÄ dodatkowy dostÄp do skrzydÅa MBA.


Warunki przyjÄÄ

Angielska kompetencja

JÄzyk angielski jest jÄzykiem nauczania i oceniania na UWA, a aby móc ubiegaÄ siÄ o miejsce, konieczne jest speÅnienie wymagaÅ jÄzykowych Uniwersytetu.


Stypendia

Stypendia sÄ dostÄpne dla studentów z różnych Årodowisk, w tym osiÄgniÄÄ akademickich, potrzeb finansowych, niekorzystnej sytuacji edukacyjnej, przywództwa i sÅużby spoÅecznej, osiÄgniÄÄ artystycznych lub sportowych, a także z obszarów wiejskich lub oddalonych.


Pathways kariery

Absolwentów MBA sÄ bardzo poszukiwane przez przemysÅ i postÄpy na szereg stanowisk kierowniczych wyższego szczebla w dziedzinach takich jak rozwój biznesu, strategii, marketingu i finansów korporacyjnych. Role te naleÅ¼Ä do różnych sektorów publicznego, prywatnego i non-profit, w tym do departamentów rzÄdowych, zasobów, usÅug doradczych i finansowych.


Szybkie SzczegóÅy

Status

 • DostÄpny 2017

Lokalizacje

 • Pert

Frekwencja

 • PeÅny etat

Dostawa

 • W kampusie

Daty rozpoczÄcia

 • styczeÅ

Tygodniowy czas kontaktu

 • W zależnoÅci od semestru studenci powinni studiowaÄ w peÅnym wymiarze godzin w pierwszym roku

poziom nauki

 • Podyplomowy

Kod kursu

 • 43540

Kod CRICOS

 • 088011C, 088011C

PeÅny / niepeÅny czas trwania

 • 2 lata

Kurs stopni jest dostÄpny w

 • Master of Business Administration i Master of International Commercial Law
Ostatnia aktualizacja Grudzień 2019

Informacje o uczelni

University of Western Australia Business School's mission is to provide world-class education, research and community engagement for the advancement of the prosperity and welfare of our communities.

University of Western Australia Business School's mission is to provide world-class education, research and community engagement for the advancement of the prosperity and welfare of our communities. Pokaż mniej