MBA w zarządzaniu międzynarodowym

Informacje ogólne

Liczba dostępnych lokalizacji: 2

Opis programu

Ten Master jest przeznaczony dla profesjonalistów zainteresowanych pogÅÄbieniem i poszerzeniem wiedzy w zakresie zarzÄdzania miÄdzynarodowego, zapewniajÄc globalnÄ perspektywÄ spoÅecznej odpowiedzialnoÅci, strategii i rozwiÄzywania problemów. Przygotowujemy studentów do odniesienia sukcesu w stale zmieniajÄcym siÄ Årodowisku, oferujÄc narzÄdzia do rozwoju i rozwoju w miÄdzynarodowym Åwiecie biznesu.

W trakcie programu studenci bÄdÄ:

 • ZdobÄdź doÅwiadczenie w zarzÄdzaniu rozwiÄzaniami.
 • ZdobÄdź umiejÄtnoÅci analizy zarzÄdzania rynkiem prywatnym i publicznym.
 • Odkryj umiejÄtnoÅÄ analizy struktur biznesowych.
 • Zidentyfikuj obszary do wdrożenia nowych teorii i metod.
 • Zaprojektuj i zbuduj nowe strategie zarzÄdzania.

Fakty

 • Czas trwania: 18 miesiÄcy
 • Napisy: 90 ECTS
 • JÄzyk angielski
 • Spożycie: luty i wrzesieÅ
 • TytuÅ przyznany: MBA Major in International Management.
 • MożliwoÅci transferu: Oferujemy naszym studentom możliwoÅÄ przeniesienia na semestr pomiÄdzy kampusami w Genewie i Barcelonie.
 • Praktyki: Zapewniamy dostÄp do praktyk w miÄdzynarodowych firmach i organizacjach.

Program

Ten program jest przeznaczony dla profesjonalistów zainteresowanych pogÅÄbieniem i poszerzeniem wiedzy na temat zarzÄdzania. Ten miÄdzynarodowy program zarzÄdzania MBA przygotowuje studentów do odniesienia sukcesu w ciÄgle zmieniajÄcym siÄ Årodowisku, oferujÄc narzÄdzia, których potrzebujÄ, aby stale siÄ rozwijaÄ i rozwijaÄ jako odnoszÄcy sukcesy profesjonaliÅci w globalnym Åwiecie biznesu. Poza gÅównymi moduÅami biznesowymi oferowanymi w ramach każdego kierunku studenci odbywajÄ również kursy specjalizacyjne, takie jak:

 • SpoÅeczna odpowiedzialnoÅÄ biznesu
 • Branding i rozszerzenie marki
 • ZarzÄdzanie strategiÄ Venture
 • ZarzÄdzanie produkcjÄ i operacjami
 • ZarzÄdzanie i finansowanie innowacji
 • Przywództwo w zarzÄdzaniu i biznesie

MożliwoÅci zawodowe

Program ma szczególne znaczenie dla osób pracujÄcych lub planujÄcych pracowaÄ jako:

 • GÅówny menadżer
 • MiÄdzynarodowy kierownik ds. Sprzedaży i marketingu
 • Globalny menedżer konta

Wymagania wstÄpne

 • StopieÅ licencjata lub równoważny w pokrewnej dziedzinie.
 • IELTS 6.5 / TOEFL 74 (oficjalne wyniki egzaminów z angielskiego) lub dowód wczeÅniejszego studiowania w jÄzyku angielskim przez minimum 3 lata.
 • Zeskanowana kopia wszystkich wymaganych dyplomów akademickich, transkryptów i uzyskanych certyfikatów akademickich.
 • 500-esej: co możesz wnieÅÄ do spoÅecznoÅci Geneva Business School ?
 • Kserokopia ważnego paszportu / dowodu osobistego.
 • Wznów / CV.
 • Jeden list referencyjny.
 • Warunek: znajomoÅÄ rachunkowoÅci, finansów, ekonomii. JeÅli warunki wstÄpne nie byÅy wczeÅniej studiowane, zajÄcia przed-magisterskie mogÄ byÄ podejmowane w okresie letnim lub z kursami online, takimi jak Peregrine, i uzyskanie minimum 60% na autotesty.
 • Dwa lata doÅwiadczenia zawodowego lub równoważne.
Ostatnia aktualizacja Grudzień 2019

Informacje o uczelni

Geneva Business School is a leading institution that provides cutting-edge Swiss Quality Education. Taught in numerous campuses around the world, including major European cities such as Geneva and Bar ... Czytaj więcej

Geneva Business School is a leading institution that provides cutting-edge Swiss Quality Education. Taught in numerous campuses around the world, including major European cities such as Geneva and Barcelona. Our innovative methodology means students are taught in small and focused classrooms by carefully chosen faculty members, all of whom are top-level professionals, dedicated to guiding them on their journey to becoming future business leaders. Pokaż mniej
Genewa , Barcelona , Madryt + 2 Więcej Mniej