Executive MBA

Informacje ogólne

Opis programu

Executive MBA (Executive Master of Business Administration) - w skrócie EMBA - to intensywny program w niepełnym wymiarze godzin prowadzący do uzyskania tytułu magistra zarządzania. Studenci, którzy pozytywnie spełnią wszystkie wymagania programu, otrzymują formalne dyplomy z tytułem magistra Executive MBA przyznawane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Program jest zgodny z wytycznymi Procesu Bolońskiego w szkolnictwie wyższym. Jego treść i konstrukcja zapewniają porównywalność kompetencji absolwentów i ich dyplomów z tymi, które są oferowane na uczelniach zachodnioeuropejskich i amerykańskich, szczególnie w zakresie edukacji menedżerskiej. Ponadto nasz program jest zgodny z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS).

Program Executive MBA to nie tylko odpowiedź na wymagania stawiane nam i naszym absolwentom przez otoczenie międzynarodowe, ale także próba spełnienia oczekiwań najbliższego otoczenia naszej uczelni - dynamicznie rozwijającego się regionu Dolnego Śląska.

Program Executive MBA przygotowuje do kariery w szeroko pojętym świecie biznesu. Ma na celu kształcenie menedżerów najwyższego i średniego szczebla zarówno w firmach krajowych, jak i międzynarodowych, a także w organizacjach pozabiznesowych.

137501_137475_WUEB-04.jpgWroclaw University of Economics and Business"}" />

Cele edukacyjne

Naszą ambicją jest przyciąganie studentów o bardzo wysokim poziomie zróżnicowania społecznego: absolwentów różnych kierunków studiów, posiadających praktykę zawodową w różnych typach organizacji biznesowych i pozabiznesowych, w tym o różnych profilach działalności, pochodzących z różnych kraje i grupy etniczne, różnej płci, o różnych orientacjach politycznych i religijnych, o różnym stanie cywilnym itp., ale jednocześnie wszystkie z nich muszą być w stanie szanować odrębność innych i wyrażać pragnienia, chęć i umiejętność stosowania norm i reguł zwyczajowego współżycia społecznego.

Główny cel:

Głównym celem oferty edukacyjnej w ramach programu Executive MBA jest przedstawienie studentom zintegrowanej wizji firmy (organizacji) w gospodarce wolnorynkowej oraz rozwój wiedzy i umiejętności niezbędnych do formułowania i analizowania problemów firmy, umiejętności potrzebnych podejmowanie decyzji w zakresie tych problemów oraz umiejętności, które są niezbędne do realizacji tych decyzji w kontekście zmieniającego się otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.

Dokładne cele:

 • Zdobądź solidne podstawy kompetencji w głównych obszarach działalności firmy, takich jak marketing, finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategia i polityka przedsiębiorstwa.
 • Zintegruj wiedzę naukową z biznesem poprzez moduły tematyczne.
 • Zrozumieć otoczenie firmy i mechanizmy jej funkcjonowania.
 • Rozwijaj umiejętność zarządzania zespołami, a także umiejętność pracy i komunikacji w zespołach.
 • Zdobądź odpowiednie umiejętności analityczne, planistyczne i operacyjne, które mogą być wymagane w złożonych sytuacjach praktycznych.
 • Rozwiń umiejętność szybkiego i realistycznego konceptualizacji problemów decyzyjnych oraz dokładnej oceny bezpośrednich i odległych konsekwencji podejmowanych decyzji.
 • Zdobądź umiejętność ciągłego uczenia się oraz korzystania z nowoczesnych metod naukowych i narzędzi informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.
 • Zdobądź wiedzę i umiejętności potrzebne do współpracy w środowisku wielokulturowym oraz niezbędne do wykonywania zadań menedżerskich w środowisku międzynarodowym.

Organizacja i struktura programu

Program Executive MBA trwa 2 lata (4 semestry), a kursy realizowane są w formie sesji weekendowych (tylko w soboty i niedziele). W każdym semestrze jest około 10 sesji weekendowych. Pełny cykl kształcenia obejmuje dwa kolejne lata akademickie. Studenci pierwszego roku zdobędą solidne podstawy kompetencji w dziedzinach takich jak marketing, finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie przedsiębiorstwem itp. Studenci wybiorą trzy z sześciu proponowanych modułów tematycznych podczas drugiego rok, który zostanie zapewniony we współpracy z biznesem. Każdy moduł będzie składał się z:

 1. wizyta studyjna w przedsiębiorstwie,
 2. zajęcia teoretyczne z pracownikiem naukowo-dydaktycznym,
 3. kursy praktyczne z praktykiem,
 4. projekt biznesowy, w ramach którego studenci rozwiążą problem przygotowany przez praktyka (we współpracy z pracownikiem naukowo-dydaktycznym),
 5. obrona projektu.

Aby pomyślnie ukończyć program Executive MBA i uzyskać tytuł magistra, student musi zaliczyć wszystkie przewidziane w programie przedmioty i obronić pracę magisterską do końca IV semestru.

137511_137476_WUEB-05.jpgWroclaw University of Economics and Business"}" />

Profil kandydata

Adresatami Programu Executive MBA są aktywni specjaliści:

 • posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie menedżerskie (m.in. pełnił różnego rodzaju funkcje o charakterze menedżerskim, liderzy i koordynatorzy projektów, przedsiębiorcy zatrudniający pracowników),
 • którzy są absolwentami szkół wyższych (krajowych lub zagranicznych), reprezentującymi różne kierunki: politechnikę, ogólnokształcącą, rolniczą, medyczną, artystyczną, humanistyczną itp., a także absolwentami szkół gospodarczych, menedżerskich lub inżynierskich ( publiczne lub niepubliczne) i posiadają dyplom licencjata, inżyniera lub magistra,
 • których umysły są otwarte na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności oraz dążą do ciągłego rozwoju kompetencji menedżerskich,
 • którzy chcą podzielić się własnym doświadczeniem z innymi uczestnikami programu Executive MBA i potrafią czerpać z różnorodności doświadczeń innych osób,
 • pragnących zdobyć w programie Executive MBA wykształcenie akademickie oraz tytuł magistra w zakresie zarządzania - niezbędne do rozwoju kariery menedżerskiej.

Kryteria rekrutacji

W procesie selekcji kandydatów brane są pod uwagę informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

W szczególności w ocenie zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:

 • rodzaj i poziom wykształcenia (2/10),
 • doświadczenie menedżerskie (4/10),
 • motywacje kandydata (2/10),
 • predyspozycje kandydata (2/10).

Opłaty

Program Executive MBA to studia płatne.

Koszty nauki ponosi sam słuchacz lub jednostka delegująca.

Opłata semestralna za studia (w wersji polskiej i międzynarodowej) wynosi:

 • 8 750 zł - dla obywateli polskich
 • 2000 EUR - dla obcokrajowców

Kontakt w sprawie kursu

Dyrektor programowy: prof. Maja Kiba-Janiak

P.o. kierownika: mgr Aleksandra Mikła

email: mba@ue.wroc.pl

Ostatnia aktualizacja Sie 2020

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Informacje o uczelni

The Wroclaw University of Economics and Business is ranked among the top economic schools of higher education in Poland, and an important center of science and research. Its activities are aimed at ma ... Czytaj więcej

The Wroclaw University of Economics and Business is ranked among the top economic schools of higher education in Poland, and an important center of science and research. Its activities are aimed at maintaining and strengthening the position of the university on regional, national, and international levels, improving competitive advantage, and shaping its image of a modern institution, open and friendly to its employees, students, and the environment. Pokaż mniej